Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

oczyskierowanenamnie
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie
oczyskierowanenamnie
Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim.
— Ga 6,4
oczyskierowanenamnie
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromlovvie lovvie
oczyskierowanenamnie
Sumienia się obawiałem, było coraz ciężej,  z myślami nieczystymi nie da się żyć.
— AK-47
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
oczyskierowanenamnie

April 26 2017

9750 f8d2 500
9803 a466 500
Reposted fromitsrevydutch itsrevydutch
0555 1c05 500
Reposted fromhenna henna
0552 a275 500
Reposted fromhenna henna
0550 c4f6
Reposted fromhenna henna
1878 4eab 500

April 25 2017

0863 9124 500
Reposted fromMorbidchild182 Morbidchild182
9749 33cf 500
8955 97f6 500
Reposted frommariuszpontmercy mariuszpontmercy
9480 b736
Reposted fromwinecupwars winecupwars
9625 9dee 500

mayahan:

Cats Are The World’s Most Dramatic Animals

Reposted fromCandleWikkHeights CandleWikkHeights
0656 bcb0 500
Reposted fromstrangelovely strangelovely
oczyskierowanenamnie
“ Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,     a to co miało nadejść, nie nadeszło. ” 
~ Wisława Szymborska
Reposted fromaneth aneth
oczyskierowanenamnie
9223 ca7c 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl