Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

oczyskierowanenamnie
oczyskierowanenamnie


The Imperial Flush
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
oczyskierowanenamnie
Jesteś piękna, ale nie chciałbym Cię przerżnąć, bo kiedy byłoby po wszystkim, nie chciałbym, żebyś czuła się zerżnięta. Chciałbym się z Tobą kochać i byłbym pewnie niezdarny i niezręczny, ale kiedy byłoby po wszystkim, chciałbym, żebyś czuła się kochana.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
oczyskierowanenamnie
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
oczyskierowanenamnie
I woke up as heavy as lead
An ocean of worry weighs me down in bed
But there's things to do, there's a life to live
Must ignore my stupid head.
— Dodie Clark
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
oczyskierowanenamnie
3539 0f2b
Reposted frombeatkazz beatkazz viaromantycznosc romantycznosc
oczyskierowanenamnie
9356 05ba 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viaromantycznosc romantycznosc

April 29 2017

oczyskierowanenamnie
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie
oczyskierowanenamnie
Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim.
— Ga 6,4
oczyskierowanenamnie
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromlovvie lovvie
oczyskierowanenamnie
Sumienia się obawiałem, było coraz ciężej,  z myślami nieczystymi nie da się żyć.
— AK-47
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
oczyskierowanenamnie

April 26 2017

9750 f8d2 500
9803 a466 500
Reposted fromitsrevydutch itsrevydutch
0555 1c05 500
Reposted fromhenna henna
0552 a275 500
Reposted fromhenna henna
0550 c4f6
Reposted fromhenna henna
1878 4eab 500

April 25 2017

0863 9124 500
Reposted fromMorbidchild182 Morbidchild182
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl